Služby a cenník

Čo ponúkame?

Korporátne služby pre individuálnych podnikateľov a spoločnosti.

Účtovníctvo a dane

Zákony a paragrafy Vám nedajú spávať? Nechajte to na nás! Postaráme sa o Vaše účtovníctvo a daňové priznania. Poskytneme Vám kvalitné poradenstvo a daňovú optimalizáciu šitú na mieru.

Mzdy

Ak máte zamestnancov nelámte si hlavu nad mzdovými otázkami. Zabezpečíme spracovania mzdovej agendy, výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia. A všetky otázky odkomunikujeme za Vás s úradmi a inštitúciami.

Audit

Ponúkame audit účtovnej závierky v súlade so zákonom 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Výkon auditu poskytujeme ako certifikovaný audítor pod licenciou UDVA č. 1074.

Služby

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve. Vedenie peňažného denníka, pokladničnej knihy, knihy pohľadávok a záväzkov. Zostavovanie ročnej účtovnej závierky. Vecná a formálna kontrola dokladov.

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve. Vedenie hlavnej knihy, účtovného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov. Zostavovanie ročnej účtovnej závierky. Vecná a formálna kontrola dokladov.

Dane

Zostavovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu. Daňové priznania k dani z príjmu fyzických a právnických osôb. Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Audit

Audit individuálnych účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok podľa Medzinárodných audítorských štandardov (ISA). Overenie výročných správ. Finančný due diligence.

Mzdy

Spracovanie mzdovej agendy. Výpočet mzdových nárokov, povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov. Ročné zúčtovanie. Vypracovanie mesačných výkazov.

Poradenstvo

Ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo. Zastupovanie klientov v prípade daňovej kontroly. Poradenstvo pri spracovaní účtovných závierok a reportingových balíčkov podľa IAS/IFRS.

Cenník

Cenník vybraných položiek

Vedenie podvojného účtovníctva

(0-200 dokladov) mesačne za doklad 0,85 Eur
(200-500 dokladov) mesačne za doklad 0,80 Eur
Elektronicky importovaný doklad (napr. bankový pohyb cez XML) 0,10 Eur

Zriadenie el. komunikácie na DU – príprava splnomocnenia, zriadenie autorizácie 20 Eur
Daňové priznanie k DPH a výkazy DPH (riadne) 30 Eur
Poradenstvo a doplatkové služby 40 Eur za hod
Daň z motorových vozidiel (jedno vozidlo) 15 Eur
Každé ďalšie vozidlo 7 Eur
Ročná účtovná závierka a daň z príjmov právnickej osoby (riadna účtovná závierka a riadne DPPO) vo výške paušálu (min 100 Eur)

Paušál zahŕňa - Kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej a posudzovanie oprávnenosti nákladov, Spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady), posúdenie z hľadiska DPH a DPPO.

Mzdy

Cena za spracovanie mzdy jedného zamestnanca za jeden mesiac (zahŕňa vypracovanie miezd, a podanie výkazov na FS, SP a ZP)
(1-5 zamestnancov) 15 Eur
(6-10 zamestnancov) 12 Eur

Registrácia zamestnávateľa - prihláška respektíve odhláška zamestnávateľa SP, ZP, FS 50 Eur
Zriadenie el. prístupov zamestnávateľa na SP, ZP 50 Eur
Registrácia nového zamestnanca – prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, registrácia do mzdového programu 15 Eur

Komplexný príklad ceny

Jednoosobová s.r.o. – poskytuje IT služby:
Spoločník je zároveň zamestnancom spoločnosti, vlastní jedno auto a je štvrťročný platca DPH
Mesačne eviduje priemerne 2 vystavené FA, 5 prijatých FA, 10 bločkov, 20 bankových pohybov, 1 zamestnanec – Honorár spolu 140 Eur štvrťročne vrátane mzdovej agendy

Eshop:
Spoločnosť predáva tovar cez Eshop na Slovensku, ktorý nakupuje v EÚ, má troch zamestnancov a vystavené faktúry ako aj bankové pohyby poskytuje elektronicky cez XML súbor. Mesačný platca DPH.
Mesačne eviduje priemerne 600 vystavených FA, 40 prijatých FA, 30 bločkov, 700 bankových pohybov, 3 zamestnanci – Honorár spolu 335 Eur mesačne vrátane mzdovej agendy

Stavebná spoločnosť:
Spoločnosť poskytuje stavebné služby, má 6 zamestnancov a je mesačný platca DPH. Všetky doklady poskytuje v tlačenej forme.
Mesačne eviduje priemerne 5 vystavených FA, 10 prijatých FA, 100 bločkov, 50 bankových pohybov, 6 zamestnancov – Honorár spolu 240 Eur mesačne vrátane mzdovej agendy

Vyžiadajte si ponuku u nás

Napíšte nasledovné informácie o rozsahu požadovanej služby na info@jurasconsult.sk a ponuku Vám obratom zašleme späť:

- názov spoločnosti
- popis hlavnej činnosti spoločnosti
- platca / neplatca DPH - mesačný / štvrťročný
- počet vystavených faktúr
- počet prijatých faktúr
- počet bločkov
- počet bankových pohybov / bankových účtov
- informácia, či je možné poskytnúť bankový výpis prípadne iné doklady elektronicky vo forme XML
O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.