Služby

Čo ponúkame?

Korporátne služby pre individuálnych podnikateľov a spoločnosti.

Účtovníctvo a dane

Zákony a paragrafy Vám nedajú spávať? Nechajte to na nás! Postaráme sa o Vaše účtovníctvo a daňové priznania. Poskytneme Vám kvalitné poradenstvo a daňovú optimalizáciu šitú na mieru.

Mzdy

Ak máte zamestnancov nelámte si hlavu nad mzdovými otázkami. Zabezpečíme spracovania mzdovej agendy, výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia. A všetky otázky odkomunikujeme za Vás s úradmi a inštitúciami.

Audit

Ponúkame audit účtovnej závierky v súlade so zákonom 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Výkon auditu poskytujeme ako certifikovaný audítor pod licenciou UDVA č. 1074.

Služby

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve. Vedenie peňažného denníka, pokladničnej knihy, knihy pohľadávok a záväzkov. Zostavovanie ročnej účtovnej závierky. Vecná a formálna kontrola dokladov.

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve. Vedenie hlavnej knihy, účtovného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov. Zostavovanie ročnej účtovnej závierky. Vecná a formálna kontrola dokladov.

Dane

Zostavovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu. Daňové priznania k dani z príjmu fyzických a právnických osôb. Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Audit

Audit individuálnych účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok podľa Medzinárodných audítorských štandardov (ISA). Overenie výročných správ. Finančný due diligence.

Mzdy

Spracovanie mzdovej agendy. Výpočet mzdových nárokov, povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov. Ročné zúčtovanie. Vypracovanie mesačných výkazov.

Poradenstvo

Ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo. Zastupovanie klientov v prípade daňovej kontroly. Poradenstvo pri spracovaní účtovných závierok a reportingových balíčkov podľa IAS/IFRS.

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.