Blog

2019

Povinný zápis konečných užívateľov výhod do OR SR

Pre podnikateľov vznikla od 1.11.2018 nová povinnosť do konca roka 2019 zapísať do Obchodného registra tzv. konečných užívateľov výhod (ďalej „KUV“) a to na základe novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Kto má povinnosť zápisu
- Všetky obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s.) zapísané v OR SR, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Kto je konečným užívateľom výhod
- každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, v bežných spoločnostiach ide o spoločníkov resp. akcionárov spoločnosti, v niektorých prípadoch top manažment

Potrebné údaje na zápis
- Meno a priezvisko
- Rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
- Adresa trvalého pobytu
- Štátna príslušnosť
- Druh a číslo dokladu totožnosti
- Dôvod, prečo je daná osoba konečným užívateľom výhod

Lehota na zápis údajov do OR SR
- Novozaložené spoločnosti musia zapisovať KUV už pri prvozápise firmy do obchodného registra.
- Existujúce spoločnosti musia zabezpečiť zápis KUV najneskôr do 31.12.2019.
- Zároveň treba údaje aktualizovať pri každej zmene

Sankcie
- V prípade, ak konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, teda v lehote do 31.12.2019, spoločnosti hrozí uloženie pokuty až do výšky 3.310 €.

Vedenie účtovníctva a audítorské služby v Bratislave.

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.