Blog

2019

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2020

Prinášam prehľad vybraných čísiel v podnikaní pre rok 2020


19 % - základná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby pre príjmy do výšky 176,8 násobku sumy životného minima na rok 2020, tj. 37 163,36 Eur.

25 % - zvýšená sadzba dane z príjmov fyzickej osoby pre príjmy, ktoré presiahnu 176,8 násobku sumy životného minima na rok 2020, tj. 37 163,36 Eur.

21 % - sadzba dane z príjmov právnickej osoby.

15 % - sadzba dane z príjmov pre daňovníka (SZČO, s.r.o., a.s.), ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujúce 100 000 Eur.

7 % - znížená sadzba zrážkovej dane (dane z príjmov vyberanej zrážkou). Ide o sadzbu dane z príjmov, ktorou sa zdaňujú napr. podiely na zisku (dividendy) vyplatené fyzickej osobe.

210,20 Eur - suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu.

4 414,20 Eur - Nezdaniteľná časť základu dane, čo predstavuje 21 násobku sumy životného minima na rok 2020. Táto nezdaniteľná časť ZD platí, ak ZD daňovníka je najviac do výšky 92,8 násobku životného minima, t.j. 19 506,56 Eur.

60 %, maximálne 20 000 eur ročne - Výška paušálnych výdavkov, ak si FO nevedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahuje príjmy podľa § 6.

2 207,10 Eur - hranica pre vznik povinnosti podať daňové priznanie pre fyzické osoby.

5 000 Eur - hranica vzniku povinnosti platiť preddavky dane z príjmu, ak posledná známa daňová povinnosť je najviac 5 000 Eur povinnosť platiť preddavky nevzniká. Preddavky je potrebné platiť minimálne štvrťročne.

16 600 Eur - hranica vzniku povinnosti platiť mesačne preddavky dane z príjmu. Ak posledná známa daňová povinnosť je nad 16 600 Eur vzniká povinnosť platiť preddavky mesačne.


Odvody

70,91 Eur – minimálne mesačné odvody SZČO na zdravotné poistenie.

167,89 Eur – minimálne mesačné odvody SZČO na sociálne poistenie.

238,80 Eur - minimálne odvody pre rok 2020 do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu.

2 350,66 Eur – maximálne mesačné poistné na sociálne poistenie. Zdravotné poistenie nemá určenú maximálnu výšku odvodov.

506,5 Eur - minimálny vymeriavací základ na sociálne a zdravotné poistenie.

7 091 Eur - maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie. Zdravotné poistenie nemá určený maximálny vymeriavací základ.

5 724 Eur – hranica pre vznik/zánik povinnosti platiť mesačné odvody na sociálne poistenie, na základe príjmov za rok 2019.


Ostatné

49 790 Eur – limit obratu pre povinnú registráciu pre DPH za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

367,85 Eur – mesačná časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

580 Eur - minimálna mzda, Pre jednu odpracovanú hodinu je to 3,333 Eur.

5 000 Eur - hranica povolených hotovostných platieb, ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo právnická osoba, platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 5 000 eur.

15 000 Eur - hranica povolených hotovostných platieb medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi, nad túto hranicu nie je možné vykonávať hotovostné platby.

3,83 Eur – minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky základného stravného na tuzemskej pracovnej ceste v trvaní viac ako 5 hodín a menej ako 12 hodín.

5,10 Eur - suma stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín.

7,60 Eur - suma stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, ktorá trvá 12 až 18 hodín.

11,60 Eur - suma stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, ktorá trvá viac ako 18 hodín.

0,193 Eur - základná náhrada za 1 km jazdy pri použití súkromného vozidla na pracovnej ceste

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.