Blog

2017

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2018

Prinášam prehľad vybraných čísiel v podnikaní pre rok 2018


Daň z príjmu

19 % - základná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby pre príjmy do výšky 176,8 násobku sumy životného minima na rok 2018, tj. 35 268,06 Eur.

25 % - zvýšená sadzba dane z príjmov fyzickej osoby pre príjmy, ktoré presiahnu 176,8 násobku sumy životného minima na rok 2018, tj. 35 268,06 Eur.

21 % - sadzba dane z príjmov právnickej osoby.

7 % - znížená sadzba zrážkovej dane (dane z príjmov vyberanej zrážkou). Ide o sadzbu dane z príjmov, ktorou sa zdaňujú napr. podiely na zisku (dividendy) vyplatené fyzickej osobe.

199,48 Eur - suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu.

3 830,02 Eur - Nezdaniteľná časť základu dane, čo predstavuje 19,2 násobku sumy životného minima na rok 2018. Táto nezdaniteľná časť ZD platí, ak ZD daňovníka je najviac do výšky 100 násobku životného minima, t.j. 19 948 Eur.

60 %, maximálne 20 000 eur ročne - Výška paušálnych výdavkov, ak si FO nevedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahuje príjmy podľa § 6.

1 915,01 Eur - hranica pre vznik povinnosti podať daňové priznanie pre vyzické osoby.

2 500 Eur - hranica vzniku povinnosti platiť preddavky dane z príjmu, ak posledná známa daňová povinnosť je najviac 2500 Eur povinnosť platiť preddavky nevzniká. Preddavky je potrebné platiť minimálne štvrťročne.

16 600 Eur - hranica vzniku povinnosti platiť mesačne preddavky dane z príjmu. Ak posledná známa daňová povinnosť je nad 16 600 Eur vzniká povinnosť platiť preddavky mesačne.


Odvody

63,84 Eur – minimálne mesačné odvody SZČO na zdravotné poistenie.

151,16 Eur – minimálne mesačné odvody SZČO na sociálne poistenie.

2 116,29 Eur – maximálne mesačné poistné na sociálne poistenie. Zdravotné poistenie nemá určenú maximálnu výšku odvodov.

456 Eur - minimálny vymeriavací základ na sociálne a zdravotné poistenie.

6 384 Eur - maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie. Zdravotné poistenie nemá určený maximálny vymeriavací základ.

5 472 Eur – hranica pre vznik/zánik povinnosti platiť mesačné odvody na sociálne poistenie, na základe príjmov za rok 2017.


Ostatné

49 790 Eur – limit obratu pre povinnú registráciu pre DPH za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

319,17 Eur – mesačná časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

480 Eur - minimálna mzda, Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,759 Eur.

5 000 Eur - hranica povolených hotovostných platieb, ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo právnická osoba, platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 5 000 eur.

15 000 Eur - hranica povolených hotovostných platieb medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi, nad túto hranicu nie je možné vykonávať hotovostné platby.

3,38 Eur – minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky základného stravného na tuzemskej pracovnej ceste v trvaní viac ako 5 hodín a menej ako 12 hodín.

4,50 Eur - suma stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín.

6,70 Eur - suma stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, ktorá trvá 12 až 18 hodín.

10,30 Eur - suma stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, ktorá trvá viac ako 18 hodín.

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.